ข่าวและประกาศของเว็บ

โครงการสอนออนไลน์ Project 14+(สสวท.)

by Ruen Muenkota -
Picture of Teacher 2563

โครงการสอนออนไลน์ Project 14

Project 14 เป็นโครงการนำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท. (New Normal Education) ที่การเรียนรู้ไม่ได้จำเป็นเพียงแค่ในห้องเรียน แต่สามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนเลือกหรือกำหนด Project 14 เป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยวีดิทัศน์การสอนเพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ตรงตามหลักสูตร เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ หรือทบทวนบทเรียน นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้นี้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

วีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นใน Project 14 นี้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สสวท. ได้อัพโหลดวีดิทัศน์บทเรียนแรกเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ส่วนบทเรียนอื่นๆ จะทยอยอัพโหลดเข้าในระบบต่อไป โดยมีกำหนดเผยแพร่เนื้อหาสำหรับภาคเรียนที่ 1 ครบทั้งหมดภายใน 30 กันยายน 2563 และภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทันเวลาเปิดเรียน

http://proj14.ipst.ac.th/

ตราประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

by Ruen Muenkota -

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน: แนวคิดและแนวทางสู่ความสําเร็จ

by Ruen Muenkota -
Picture of Teacher 2563

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community-PLC) คือ การรวมกลุ่ม ทํางานแบบร่วมมือรวมพลังของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดการ เรียนการสอน และคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียน การสืบสอบ เพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งค่านิยม วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และประสบการณ์การ ปฏิบัติส่วนบุคคลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยการดําเนินงานตามแนวคิดนี้ไม่ได้มีขั้นตอนหรือรูปแบบการ ดําเนินงานที่สําเร็จรูปเป็นรูปธรรม ผู้สนใจจึงสามารถใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นอีก หนึ่งทางเลือกในการดําเนินงานได้ เนื่องจากมีหลักการและกระบวนการที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดชุมชนแห่ง การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และสามารถช่วยพัฒนาครู ผู้เรียน สภาพการเรียนการสอน และสัมพันธภาพของบุคลากร ในสถานศึกษาได้พร้อมกัน แต่ทั้งนี้ ต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง การใช้เทคนิควิธีในแต่ละขั้นตอน ของการดําเนินงาน การสื่อสารทางบวก และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จึงสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง สําเร็จผล และเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพได้อย่างแท้จริง 

Older topics...

Available courses

สารสนเทศและเครือข่ายประชาคม

สารสนเทศและเครือข่ายประชาคม

        แนวคิดเรื่องประชาสังคมและบทบาทของสารสนเ...
Course

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถา...
Course

วิทยาการคำนวณ 1

วิทยาการคำนวณ 1

ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโป...
Course

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5

     เทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเ...
Course

เทคโนโลยี 1 (ม.6)

เทคโนโลยี 1 (ม.6)

     ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูล...
Course

คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับนิเทศศาสตร์

คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับนิเทศศาสตร์

     ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธี...
Course

วิทยาการคำนวณ 3

วิทยาการคำนวณ 3

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

วิทยาศาสตร์ 1

วิทยาศาสตร์ 1

       ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและโครงสร้างข...
Course

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม1 ม.3 ครูทรัพย์ทวี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม1 ม.3 ครูทรัพย์ทวี

รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑         &n...
Course

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ม.4

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ม.4

         ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ ก...
Course

มัลติมีเดียในงานนิเทศ ม.6

มัลติมีเดียในงานนิเทศ ม.6

ศึกษา การใช้เทคโนโลยี กระบวนการทางเทคโนโลยีในการออกแบบ และสร้างงา...
Course

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ม.5

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ม.5

ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูล และหลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อเพิ่มมูล...
Course

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดของตัวละล...
Course

วิทยาศาสตร์ 5 ม.3 by ครูทิพวรรณ

วิทยาศาสตร์ 5 ม.3 by ครูทิพวรรณ

Course

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3

          ศึกษาวิเคราะ...
Course

ว21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1

ว21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1

ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ และมีทักษะใ...
Course

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1

          ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและโค...
Course

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3

คำอธิบายรายวิชา       &...
Course

วิทยาศาสตร์ 3

วิทยาศาสตร์ 3

คำอธิบายรายวิชา      ออกแบบการทดลองและทดลองในการอ...
Course

ชีววิทยา1

ชีววิทยา1

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิ...
Course

ฟิสิกส์1

ฟิสิกส์1

       ศึกษา สืบค้น ประวัติและพัฒนาการของวิชาฟ...
Course

วิทยาศาสตร์5

วิทยาศาสตร์5

      ศึกษาลักษณะของโครโมโซม ความสำคัญของสารพันธุกร...
Course

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม5

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม5

      ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพล...
Course

วิทยาการคำนวณ5

วิทยาการคำนวณ5

                 ศึกษา...
Course

เทคโนโลยี3

เทคโนโลยี3

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ม.5

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ม.5

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาน...
Course

วิทยาศาสตร์ 3 ม. 5 By ครูรสมา

วิทยาศาสตร์ 3 ม. 5 By ครูรสมา

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร...
Course

เคมี 1 ว31221 ม.4

เคมี 1 ว31221 ม.4

ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS และ...
Course

เทคโนโลยี5

เทคโนโลยี5

            ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพล...
Course

เคมี 3 ว32223 ม.5/1

เคมี 3 ว32223 ม.5/1

ศึกษาความสัมพันธ์ และคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภา...
Course

ว32101 วิทยาศาสตร์ 3

ว32101 วิทยาศาสตร์ 3

            ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ...
Course

เทคโนโลยี 1 (ม.1)

เทคโนโลยี 1 (ม.1)

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ...
Course

วิทยาศาสตร์ 1 ม.4 by krajangjit

วิทยาศาสตร์ 1 ม.4 by krajangjit

วิทยาศาสตร์ 1 ม.4             &n...
Course

ว33225 เคมี 5

ว33225 เคมี 5

          ศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมแร่ อุต...
Course

ชีววิทยา 3

ชีววิทยา 3

         ศึกษาโครงสร้างและห...
Course

ชีววิทยา 5

ชีววิทยา 5

         ศึกษาระบบประสาทและ...
Course

ฟิสิกส์ 3 (ว32203) ม.5

ฟิสิกส์ 3 (ว32203) ม.5

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบ...
Course

ฟิสิกส์ 5 (ว33205) ม.6

ฟิสิกส์ 5 (ว33205) ม.6

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ฟลัก...
Course

ม.6 คณิตศาสตร์ 5

ม.6 คณิตศาสตร์ 5

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในสาระดัง...
Course

คณิตศาสตร์ 1 ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ 1 ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายรายวิชา        &nbs...
Course

ม.6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

ม.6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

ค22101 คณิตศาสตร์3

ค22101 คณิตศาสตร์3

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในสาระดัง...
Course

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

คำอธิบายรายวิชา          ศึกษา  ฝึกท...
Course

คณิตศาสตร์ 3

คณิตศาสตร์ 3

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในสาระดัง...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ม.5

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ม.5

ศึกษาพร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดั...
Course

ค23101 คณิตศาสตร์ 5

ค23101 คณิตศาสตร์ 5

คำอธิบายรายวิชา        ...
Course

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ม.2

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ม.2

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

ค21201: คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

ค21201: คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

ค31101 : คณิตศาสตร์ 1 ชั้น ม.4

ค31101 : คณิตศาสตร์ 1 ชั้น ม.4

 คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ค31101    รายวิชา คณิตศาส...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

ค20201: คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1

ค20201: คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

Advance Mathematics

Advance Mathematics

Course

ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.4

ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.4

ปูพื้นฐานและเรียนเพิ่มเติมจากวิชาภาษาไทยพื้นฐานได้แก่การอ่านออกเสีย...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4

ศึกษาพื้นฐานทักษะการฟัง  การดู  การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน...
Course

ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.๒

ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.๒

Course

การพูดธุรกิจ

การพูดธุรกิจ

               ศึกษาเกี่ยวก...
Course

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS : Independent Study

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS : Independent Study

                  &nbs...
Course

ภาษาไทยเพิ่มเติม1 ม.1

ภาษาไทยเพิ่มเติม1 ม.1

ฝึกอ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความต่างๆ ได้ถูกต้อง คล่องแ...
Course

ภาษาไทยเพิ่มเติม5(ม.3)

ภาษาไทยเพิ่มเติม5(ม.3)

         ฝึกอ่านออกเสียงคำ  กลุ่มคำ&n...
Course

ภาษาไทย3

ภาษาไทย3

         ศึกษาการอ่านออ...
Course

ภาษาไทย 5 ม.3

ภาษาไทย 5 ม.3

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่...
Course

ภาษาไทย 1 ม.1

ภาษาไทย 1 ม.1

Course

ภาษาไทย เพิ่มเติม 3 (ม.5)

ภาษาไทย เพิ่มเติม 3 (ม.5)

ศึกษาความหมาย ประเภท ความสำคัญของภาษา วัฒนธรรม ประเพณีและวรรณคดีร...
Course

ภาษาไทย 3 (ม.5)

ภาษาไทย 3 (ม.5)

ศึกษาอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ เหม...
Course

ภาษาไทยเพิ่มเติม5 ม.6

ภาษาไทยเพิ่มเติม5 ม.6

         ศึกษาประวัติภาษาไทยและอักษรไทย ร...
Course

ภาษาไทย5 ม.6

ภาษาไทย5 ม.6

วรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ศึกษาลักษณะเด่นข...
Course

ภาษาฝรั่งเศส 1

ภาษาฝรั่งเศส 1

คำอธิบายรายวิชา          ปฏิบัต...
Course

สนุกกับข่าว 1

สนุกกับข่าว 1

คำอธิบายรายวิชา              &nb...
Course

ภาษาอังกฤษตามใจชอบ 1

ภาษาอังกฤษตามใจชอบ 1

คำอธิบายรายวิชา              &nb...
Course

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1

คำอธิบายรายวิชา               &n...
Course

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

        ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟังบทสนทนาและ...
Course

ภาษาอังกฤษ 1

ภาษาอังกฤษ 1

        มีความรู้ความเข้าใจภาษา ด้านการฟัง การอ...
Course

คิดแล้วพูดภาษาอังกฤษ 1

คิดแล้วพูดภาษาอังกฤษ 1

คำอธิบายรายวิชา      เลือกใช้ภาษาน้ำเสียง แ...
Course

ภาษาอังกฤษ 5

ภาษาอังกฤษ 5

                 จับใจ...
Course

จ33247 วิชาภาษาจีนขั้นสูง 1

จ33247 วิชาภาษาจีนขั้นสูง 1

วิชาภาษาจีนขั้นสูง 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
Course

จ32247 วิชาภาษาจีนขั้นกลาง 1

จ32247 วิชาภาษาจีนขั้นกลาง 1

วิชาภาษาจีนขั้นกลาง 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
Course

จ31247 วิชาภาษาจีนขั้นต้น 1

จ31247 วิชาภาษาจีนขั้นต้น 1

วิชาภาษาจีนขั้นต้น 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
Course

จ23241 วิชาภาษาจีน 5

จ23241 วิชาภาษาจีน 5

วิชาภาษาจีน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
Course

อ21201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 ม.1

อ21201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 ม.1

     ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียน...
Course

Reading to Success M. 6/5

Reading to Success M. 6/5

                  &nbs...
Course

English for Science

English for Science

คำอธิบายรายวิชา        &nbs...
Course

Announcement

Announcement

Learning Outcomes: §  Determine or clarify the meaning of ...
Course

English: Cross-curricular reading

English: Cross-curricular reading

This subject focus on reading content that will support students to...
Course

English: Cross-curricular reading M4/1

English: Cross-curricular reading M4/1

This subject focus on reading content that will support students to...
Course

อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5

อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5

     มีความรู้ความเข้าใจภาษา ด้านการฟัง การอ่าน และก...
Course

ภาษาฝรั่งเศส 5

ภาษาฝรั่งเศส 5

คำอธิบายรายวิชา          เขียนโ...
Course

จ22241 วิชาภาษาจีน 3

จ22241 วิชาภาษาจีน 3

วิชาภาษาจีน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรืยนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Course

จ21241 วิชาภาษาจีน 1

จ21241 วิชาภาษาจีน 1

วิชาภาษาจีน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Course

อ23207เสริมทักษะภาษาอังกฤษ5 ม.3

อ23207เสริมทักษะภาษาอังกฤษ5 ม.3

ผลการเรียนรู้ 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟัง 2. ปฏิบัต...
Course

อ22207เสริมทักษะภาษาอังกฤษ3 ม.2

อ22207เสริมทักษะภาษาอังกฤษ3 ม.2

ผลการเรียนรู้         &n...
Course

อ21207เสริมทักษะภาษาอังกฤษ1 ม.1

อ21207เสริมทักษะภาษาอังกฤษ1 ม.1

ผลการเรียนรู้ 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟัง 2. ปฏิบัต...
Course

วิชาภาษาอังกฤษ3 ระดับชั้น ม.2 (พื้นฐาน)

วิชาภาษาอังกฤษ3 ระดับชั้น ม.2 (พื้นฐาน)

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

ภาษาอังกฤษ 1 ม.1 (พื้นฐาน)

ภาษาอังกฤษ 1 ม.1 (พื้นฐาน)

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำและชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่านออกเสี...
Course

ม.3 วิชา รักการอ่านกับภาษาอังกฤษ 1

ม.3 วิชา รักการอ่านกับภาษาอังกฤษ 1

ผลการเรียนรู้  1. อ่านออกเสียงข้อความ บทความ บทสนทนา เรื่อ...
Course

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ม.3 (พื้นฐาน)

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ม.3 (พื้นฐาน)

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

ม.6 วิชา การอ่านเชิงวิเคราะห์ 1

ม.6 วิชา การอ่านเชิงวิเคราะห์ 1

ผลการเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของสื่อแล้วเ...
Course

ศิลปะ3 ม.2 (ทัศนศิลป์)

ศิลปะ3 ม.2 (ทัศนศิลป์)

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

ศิลปะ1 ม.1 (ทัศนศิลป์)

ศิลปะ1 ม.1 (ทัศนศิลป์)

คำอธิบายรายวิชา        &nbs...
Course

ศิลปะปฏิบัติ 1 ม.4

ศิลปะปฏิบัติ 1 ม.4

      ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนต...
Course

ศิลปะ5 ม.6 (ทัศนศิลป์)

ศิลปะ5 ม.6 (ทัศนศิลป์)

ศิลปะ5 ม.6คำอธิบายรายวิชา        &...
Course

ศิลปะ3 ม.5 (ทัศนศิลป์)

ศิลปะ3 ม.5 (ทัศนศิลป์)

ศิลปะ3 ม.5คำอธิบายรายวิชา        &...
Course

ศิลปะ1 ม.4 (ทัศนศิลป์)

ศิลปะ1 ม.4 (ทัศนศิลป์)

ศิลปะ1  ศ31101  ม.4คำอธิบายรายวิชา     ...
Course

ศิลปะ5 ม.3 (ทัศนศิลป์)

ศิลปะ5 ม.3 (ทัศนศิลป์)

ศิลปะ5 ศ23101 ม.3คำอธิบายรายวิชา        &nbs...
Course

ศิลปะ1 ศ31101 ชั้นม.4 (นาฏศิลป์ไทย)

ศิลปะ1 ศ31101 ชั้นม.4 (นาฏศิลป์ไทย)

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

ศิลปะ1

ศิลปะ1

คำอธิบายรายวิชาศึกษาและเข้าใจความเป็นมาของงานทัศนศิลป์ การสื่อความ...
Course

ระเบียนการเงิน 1

ระเบียนการเงิน 1

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา  ง22283    &nbs...
Course

การงานอาชีพ 5

การงานอาชีพ 5

  คำอธิบายรายวิชา ชื่อวิชา การงานอาชีพ 5  &nbs...
Course

งานธุรกิจ

งานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย พื้นฐานของธุรกิจ ลักษณะ...
Course

การงานอาชีพ1

การงานอาชีพ1

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

ม.4 การงานอาชีพ 1

ม.4 การงานอาชีพ 1

ศึกษาหลักการและวิธีการทำงานเพื่อดำรงชีวิต  รู้จักมีความรับผิด...
Course

วิชาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 1

วิชาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 1

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ  มารยาทการเข้าให้ห้องสมุด วัตถุประสง...
Course

วิชา การงานอาชีพ 1

วิชา การงานอาชีพ 1

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญของงานช่าง ประเภทของลักษณะ หลักการจัด...
Course

หลักการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร ๒

หลักการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร ๒

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและหลักการถ่ายภาพดิจิตอล ...
Course

ง 33101 การงานอาชีพ 3 ม.6

ง 33101 การงานอาชีพ 3 ม.6

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

พื้นฐานไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 1 ม.6 By Mawin

พื้นฐานไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 1 ม.6 By Mawin

คำอธิบายรายวิชาศึกษาแหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม  พลังงานไฟฟ้า...
Course

งานช่างพื้นฐาน ม.1 BY MAWIN

งานช่างพื้นฐาน ม.1 BY MAWIN

คำอธิบายรายวิชาศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและความ...
Course

ม.4 ง.31261 ออกแบบเขียนแบบ1

ม.4 ง.31261 ออกแบบเขียนแบบ1

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17s0cR1TojspmhwsV52CgMeO...
Course

ม.2 ง.22101 การงานอาชีพ3

ม.2 ง.22101 การงานอาชีพ3

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cJXNc-a12khlTUTbomqmRAR...
Course

ง30283 ห้องสมุดดิจิทัล 1 (ม.4)

ง30283 ห้องสมุดดิจิทัล 1 (ม.4)

คำอธิบายรายวิชา            เป็นร...
Course

I20201 วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ม.2

I20201 วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ม.2

คำอธิบายรายวิชา          ศึกษา  การวิ...
Course

กีฬา 1

กีฬา 1

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก และเน้นหน...
Course

พ22102 : พลศึกษา3

พ22102 : พลศึกษา3

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

วิชา พลศึกษา 3

วิชา พลศึกษา 3

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

พลศึกษา 5

พลศึกษา 5

     ศึกษา วิเคราะห์และอธิบาย วางแผน และปฏิบัติ การ...
Course

กีฬา 3 ม.5

กีฬา 3 ม.5

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

วิชาพลศึกษา 1

วิชาพลศึกษา 1

Course

กีฬา 1

กีฬา 1

          ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของ...
Course

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5 By veerawan

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5 By veerawan

คำอธิบายรายวิชา        &nbs...
Course

สุขศึกษาและพลศึกษา 1

สุขศึกษาและพลศึกษา 1

          เข้าใจกระบวนการสร้างเสริมและดำรง...
Course

พ30205 : กีฬา5 ชั้น ม.6 -bynarathorn

พ30205 : กีฬา5 ชั้น ม.6 -bynarathorn

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

สุขศึกษา 5 ม.3

สุขศึกษา 5 ม.3

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

วิชาสุขศึกษา 1

วิชาสุขศึกษา 1

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่...
Course

สุขศึกษา 3 ม.2

สุขศึกษา 3 ม.2

คำอธิบายรายวิชา         &n...
Course

พ33101 : สุขศึกษาและพลศึกษา 5 : T.narathorn

พ33101 : สุขศึกษาและพลศึกษา 5 : T.narathorn

                  &nbs...
Course

สังคมศึกษา 3

สังคมศึกษา 3

คําอธิบายรายวิชาวิชา ส32101 สังคมศึกษา 3 กลุ่มสาระการเรียนรู4ส...
Course

สังคมศึกษา 5

สังคมศึกษา 5

...
Course

ม.2 สังคมศึกษา3

ม.2 สังคมศึกษา3

ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศ...
Course

ม.4 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

ม.4 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

ศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บร...
Course

ม5 วิชาหน้าที่พลเมือง 2

ม5 วิชาหน้าที่พลเมือง 2

แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเ...
Course

ม.4 สังคมศึกษาเพิ่มเติม1(กฎหมายที่ประชาชนควรรู้)

ม.4 สังคมศึกษาเพิ่มเติม1(กฎหมายที่ประชาชนควรรู้)

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคำและลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมา...
Course

ม 4 สังคมศึกษา 1

ม 4 สังคมศึกษา 1

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมแ...
Course

ม.5 สังคมศึกษาเพิ่มเติม 3

ม.5 สังคมศึกษาเพิ่มเติม 3

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้...
Course

ม.4/1-6 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 1

ม.4/1-6 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 1

         ศึกษาวิเคราะห์สังคมชมพูทวีปและคติ...
Course

ม.6 หน้าที่พลเมือง 4 (เพิ่มเติม)

ม.6 หน้าที่พลเมือง 4 (เพิ่มเติม)

               มีส่วนร่วมแล...
Course

ม.3 ประวัติศาสตร์ 5

ม.3 ประวัติศาสตร์ 5

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเ...
Course

ม.1 ประวัติศาสตร์ไทย 1

ม.1 ประวัติศาสตร์ไทย 1

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  ควา...
Course

ม.3 สังคมศึกษา 5

ม.3 สังคมศึกษา 5

        ศึกษาการเผยแผ่และความสำคัญของพระพุทธศาส...
Course

ม.1 สังคมศึกษา 1

ม.1 สังคมศึกษา 1

ศึกษาและอธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤต...
Course

ม.6/1-6 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 3 (ศาสนาสากล)

ม.6/1-6 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 3 (ศาสนาสากล)

                  &nbs...
Course

ม.6/1-6 ประวัติศาสตร์ 5 (ประวัติศาสตร์ไทย)

ม.6/1-6 ประวัติศาสตร์ 5 (ประวัติศาสตร์ไทย)

ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย และค...
Course

ม.6/6 สังคมศึกษาเพิ่มเติม 5 (โลกศึกษา)

ม.6/6 สังคมศึกษาเพิ่มเติม 5 (โลกศึกษา)

                  &nbs...
Course

กิจกรรมเเนะเเนว ม.4

กิจกรรมเเนะเเนว ม.4

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมเเนะเเนวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง...
Course

กิจกรรมเเนะเเนว ม.2

กิจกรรมเเนะเเนว ม.2

     กิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เป็นกิจก...
Course

กิจกรรมแนะแนว ม.5

กิจกรรมแนะแนว ม.5

          กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ...
Course

กิจกรรมแนะแนว ม.3

กิจกรรมแนะแนว ม.3

                  ...
Course

กิจกรรมแนะแนว ม.1

กิจกรรมแนะแนว ม.1

กิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เ...
Course

กิจกรรมแนะแนว ม.6

กิจกรรมแนะแนว ม.6

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้ส...
Course

แนะแนว5

แนะแนว5

 กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได...
Course

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

คำอธิบายรายวิชา         &nb...
Course

ศิลปะ 1 ศ 21101 ชั้น ม.1/7

ศิลปะ 1 ศ 21101 ชั้น ม.1/7

           ศึกษาค...
Course

ผลิตสื่อใหม่ รหัสวิชา ศ 30208 ชั้นม.5

ผลิตสื่อใหม่ รหัสวิชา ศ 30208 ชั้นม.5

การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุโทรทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์เปรียบไปค...
Course

ศิลปะ 5 ศ23101 ชั้นม.3

ศิลปะ 5 ศ23101 ชั้นม.3

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

Courses

สารสนเทศและเครือข่ายประชาคม

สารสนเทศและเครือข่ายประชาคม

        แนวคิดเรื่องประชาสังคมและบทบาทของสารสนเ...

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถา...

วิทยาการคำนวณ 1

วิทยาการคำนวณ 1

ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโป...

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5

     เทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเ...

เทคโนโลยี 1 (ม.6)

เทคโนโลยี 1 (ม.6)

     ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูล...

คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับนิเทศศาสตร์

คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับนิเทศศาสตร์

     ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธี...

วิทยาการคำนวณ 3

วิทยาการคำนวณ 3

คำอธิบายรายวิชา         ...

วิทยาศาสตร์ 1

วิทยาศาสตร์ 1

       ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและโครงสร้างข...

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ม.4

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ม.4

         ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ ก...

มัลติมีเดียในงานนิเทศ ม.6

มัลติมีเดียในงานนิเทศ ม.6

ศึกษา การใช้เทคโนโลยี กระบวนการทางเทคโนโลยีในการออกแบบ และสร้างงา...

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ม.5

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ม.5

ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูล และหลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อเพิ่มมูล...

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดของตัวละล...

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3

          ศึกษาวิเคราะ...

ว21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1

ว21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1

ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ และมีทักษะใ...

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1

          ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและโค...

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3

คำอธิบายรายวิชา       &...

วิทยาศาสตร์ 3

วิทยาศาสตร์ 3

คำอธิบายรายวิชา      ออกแบบการทดลองและทดลองในการอ...

ชีววิทยา1

ชีววิทยา1

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิ...

ม.6 คณิตศาสตร์ 5

ม.6 คณิตศาสตร์ 5

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในสาระดัง...

คณิตศาสตร์ 1 ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ 1 ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายรายวิชา         &n...

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายรายวิชา        &nbs...

ม.6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

ม.6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

คำอธิบายรายวิชา         &n...

ค22101 คณิตศาสตร์3

ค22101 คณิตศาสตร์3

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในสาระดัง...

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

คำอธิบายรายวิชา          ศึกษา  ฝึกท...

คณิตศาสตร์ 3

คณิตศาสตร์ 3

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในสาระดัง...

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ม.5

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ม.5

ศึกษาพร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดั...

ค23101 คณิตศาสตร์ 5

ค23101 คณิตศาสตร์ 5

คำอธิบายรายวิชา        ...

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ม.2

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ม.2

คำอธิบายรายวิชา         &n...

ค21201: คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

ค21201: คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

คำอธิบายรายวิชา         &n...

ค31101 : คณิตศาสตร์ 1 ชั้น ม.4

ค31101 : คณิตศาสตร์ 1 ชั้น ม.4

 คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ค31101    รายวิชา คณิตศาส...

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

คำอธิบายรายวิชา         &n...

ค20201: คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1

ค20201: คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1

คำอธิบายรายวิชา         ...

ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.4

ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.4

ปูพื้นฐานและเรียนเพิ่มเติมจากวิชาภาษาไทยพื้นฐานได้แก่การอ่านออกเสีย...

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4

ศึกษาพื้นฐานทักษะการฟัง  การดู  การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน...

การพูดธุรกิจ

การพูดธุรกิจ

               ศึกษาเกี่ยวก...

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS : Independent Study

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS : Independent Study

                  &nbs...

ภาษาไทยเพิ่มเติม1 ม.1

ภาษาไทยเพิ่มเติม1 ม.1

ฝึกอ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความต่างๆ ได้ถูกต้อง คล่องแ...

ภาษาไทยเพิ่มเติม5(ม.3)

ภาษาไทยเพิ่มเติม5(ม.3)

         ฝึกอ่านออกเสียงคำ  กลุ่มคำ&n...

ภาษาไทย3

ภาษาไทย3

         ศึกษาการอ่านออ...

ภาษาไทย 5 ม.3

ภาษาไทย 5 ม.3

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่...

ภาษาไทย เพิ่มเติม 3 (ม.5)

ภาษาไทย เพิ่มเติม 3 (ม.5)

ศึกษาความหมาย ประเภท ความสำคัญของภาษา วัฒนธรรม ประเพณีและวรรณคดีร...

ภาษาไทย 3 (ม.5)

ภาษาไทย 3 (ม.5)

ศึกษาอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ เหม...

ภาษาไทยเพิ่มเติม5 ม.6

ภาษาไทยเพิ่มเติม5 ม.6

         ศึกษาประวัติภาษาไทยและอักษรไทย ร...

ภาษาไทย5 ม.6

ภาษาไทย5 ม.6

วรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ศึกษาลักษณะเด่นข...

ภาษาฝรั่งเศส 1

ภาษาฝรั่งเศส 1

คำอธิบายรายวิชา          ปฏิบัต...

สนุกกับข่าว 1

สนุกกับข่าว 1

คำอธิบายรายวิชา              &nb...

ภาษาอังกฤษตามใจชอบ 1

ภาษาอังกฤษตามใจชอบ 1

คำอธิบายรายวิชา              &nb...

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1

คำอธิบายรายวิชา               &n...

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

        ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟังบทสนทนาและ...