ครูผู้สอน

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมเเนะเเนวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการความสนใจพัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน งานอาชีพชีวิตและสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้แบบเน้นผู้คนเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและการปฏิบัติตนด้วยตนเอง

     กิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ พัฒนาการของนักเรียน และวิสัยทัศน์ของ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและ สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอน แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีอิสระในการคิด การตัดสินใจได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดการเรียนรู้และทักษะชีวิต

          กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการความสนใจ พัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และวิสัยทัศน์ของ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและ สังคม ด้วยกระบวนการเรียนการสอน แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีอิสระในการคิด การตัดสินใจได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดการเรียนรู้และทักษะชีวิต


                  กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการความสนใจ พัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวิสัยทัศน์ของ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมตอบสนองตาม จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและ สังคม ด้วยกระบวนการเรียนการสอน แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีอิสระในการคิด การตัดสินใจได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดการเรียนรู้และทักษะชีวิต


กิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ พัฒนาการของนักเรียน และวิสัยทัศน์ของ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและ สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอน แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีอิสระในการคิด การตัดสินใจได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดการเรียนรู้และทักษะชีวิตกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการความสนใจ  ให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีความสามารถในการวิเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ สามารถร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมได้มีทักษะในการคิดในทางที่ดี มีชิวิตอยู่อย่างสร้างสรรค์ เสียสละและมีความสุข ตอบสนองตามวิสัยทัศน์ของ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมและตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและ สังคม ด้วยกระบวนการเรียนการสอน แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีอิสระในการคิด การตัดสินใจได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดการเรียนรู้และทักษะชีวิต


 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทำของตนเอง การสำรวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษ การปรับปรุงพัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพ การพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องในตนเอง การชื่นชมยินดีในความดีงามของผู้อื่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบของการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ทักษะการสื่อสาร การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส คนดีศรีสังคม และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ยอมรับชื่นชมตนเองและผู้อื่น สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ มีทักษะในการสื่อสารมีความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส สามารถนำคุณธรรมความดีของคนดี ศรีสังคมไปปรับใช้กับชีวิตของตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปคำอธิบายรายวิชา
            กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการความสนใจ พัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวิสัยทัศน์ของ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมตอบสนองตาม จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและ สังคม ด้วยกระบวนการเรียนการสอน แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีอิสระในการคิด การตัดสินใจได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดการเรียนรู้และทักษะชีวิต