เข้าใจกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ   ของร่างกายและเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพของตนเอง

          รู้และตระหนักว่าครอบครัว    เพื่อน   สังคม  และวัฒนธรรม  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิตในสังคม   การหลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางเพศ

          รู้และเข้าใจหลักการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว   ระหว่างเพื่อนและสังคม

          เห็นคุณค่าและเข้าใจค่านิยมที่ถูกต้องของความเป็นชายหญิง  การคบเพื่อน  เข้าใจธรรมชาติของการเกิดอารมณ์ทางเพศและการจัดการกับอารมณ์   สามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์