คำอธิบายรายวิชา

 

           ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย วางแผน และปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ

ทางกลไก ทักษะการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม  และกีฬา กฎ กติกา มารยาท น้ำใจนักกีฬา จิตวิญญาณในการแข่งขัน  และการชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา และการมีและมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

 

           โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย การวิเคราะห์การแสดงบทบาทสมมุติการวางแผนและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทักษะแห่งศตวรรษที่  21  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์