ศึกษาวิเคราะห์ ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ ที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ กลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้แบบจำลอง รวมทั้งกระบวนการ แลกเปลี่ยนแก๊ส ความสำคัญของระบบหายใจ โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ ในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ ในระบบขับถ่าย การจัดของเสียทางไต ความสำคัญของระบบขับถ่าย ในการกำจัดของเสียทางไต  การปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่าย ทำหน้าที่ได้อย่างปกติ บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้แบบจำลอง ออกแบบการทดลองและทดลอง  ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม ความสำคัญของระบบหมุนเวียน เลือด แนวทางในการดูแลรักษา อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงาน เป็นปกติ ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ ในระบบประสาทส่วนกลาง ในการควบคุม การทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย ความสำคัญของระบบประสาท  โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึง การป้องกันการกระทบ กระเทือนและอันตราย ต่อสมองและไขสันหลัง ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ ในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง  โดยใช้แบบจำลอง ผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การดูแลรักษาร่างกาย และจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการตกไข่ การมีประจำเดือน   การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก  การคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด ผลกระทบของการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม  ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิ ที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร ผลของความดันที่มีต่อสภาพ ละลายได้ของสารโดยใช้สารสนเทศระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อ ปริมาตร  มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร ความสำคัญของการนำความรู้ เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้  โดยยกตัวอย่าง การใช้สารละลายในชีวิตประจำวันที่อย่างถูกต้อง และปลอดภัยพยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของ แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อ วัตถุในแนวเดียวกันจและเขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิด จากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนว เดียวกัน ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี ที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ ความดันของของเหลววิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของ วัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุ ในของเหลวอธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทาน จลน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาด ของแรงเสียดทาน เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรง อื่น ๆ ที่กระทำต่อวัตถุ  ประโยชน์ของความรู้เรื่อง แรงเสียดทานโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการลด หรือเพิ่มแรงเสียดทาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันออกแบบกำรทดลองและทดลองด้วยวิธี ที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน และคำนวณโดยใช้สมการ M = Fl เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง และทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละสนาม จากข้อมูลที่รวบรวมได้ เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก  แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทำ ต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่างจาก แหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้อธิบายและคำนวณอัตราเร็วและความเร็ว ของการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้สมการ v=  และ  v= จากหลักฐานเชิงประจักษ์เขียนแผนภาพแสดงกำรกระจัดและความเร็ว

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม