ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ และมีทักษะในการปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล การจำแนกประเภท การวัด การใช้ตัวเลขและการคำนวณ สเปซของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา และการกำหนดและควบคุมตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร และการทดลอง การสื่อความหมาย การพยากรณ์ การตีความหมายและสรุปผล การสร้างแบบจำลอง

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะสำคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ อยู่อย่างพอเพียง และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์