ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก และเน้นหนักในการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก ฝึกทักษะ เทคนิคของการเคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่มีแรงกระแทกต่ำ (Low Impact) และแรงกระแทกสูง (High Impact) ตลอดทั้งการนำไปประยุกต์ใช้

          โดยการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย การวิเคราะห์การแสดงบทบาทสมมติการวางแผนและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์