คำอธิบายรายวิชา


           ศึกษาหรือวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร 

ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต  การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว  ปัจจัยของครอบครัว  เพื่อน  สังคม และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  วิถีทางในการเลือกใช้ทักษะ  การป้องกัน  ทักษะการลดความขัดแย้งและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องเพศของตนเองและครอบครัว การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก และมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

 

            โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย การวิเคราะห์การแสดงบทบาทสมมุติการวางแผนและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ

ตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

ตัวชี้วัด 

 พ 1.1 .4-6/1 1.1 .4-6/2
 พ 2.1 .4-6/1 2.1 .4-6/2 2.1 .4-6/3
 พ 4.1 ม.4-6/5 พ 4.1 ม.4-6/7

รวม  7 ตัวชี้วัด