คำอธิบายรายวิชา

 

           ศึกษา วิเคราะห์และอธิบาย วางแผน และปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ทักษะการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม  และกีฬา กฎ กติกา มารยาท น้ำใจนักกีฬา จิตวิญญาณในการแข่งขัน  และการชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬาและการมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน   

 

           โดยการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย

การวิเคราะห์การแสดงบทบาทสมมุติการวางแผนและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

ตัวชี้วัด

 

            พ3.1 ม.2/1      พ3.1 ม.2/2    พ3.1 ม.2/3 3.1 ม.2/4

            พ3.2 ม.2/1      พ3.2 ม.2/2    พ3.2 ม.2/3    พ3.2 ม.2/4    พ3.2 ม.2/5

            พ4.1 ม.2/7 

 

รวม   10  ตัวชี้วัด