ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

2. สามารถอธิบายหลักการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น

3. สามารถบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch

4. สามารถใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นและการกำหนดค่าในบล็อกของโปรแกรม Scratch

5. สามารถเขียนสคริปต์ให้ตัวละครเคลื่อนที่ด้วยกลุ่มบล็อก Motion เช่น บล็อก move, If on edge bounce

6. สามารถเปลี่ยนชุดตัวละครเพื่อให้มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยกลุ่มบล็อก Looks เช่น บล็อก Next costume

7. สามารถบันทึกโปรเจกต์