ศึกษา วิเคราะห์และอธิบาย วางแผน และปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ทักษะการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม  และกีฬา กฎ กติกา มารยาท น้ำใจนักกีฬา จิตวิญญาณในการแข่งขัน  และการชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬาและการมีเจตคติที่ดีต่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน และการมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน   

   

     โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย การวิเคราะห์ การวางแผนและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต เกิดทักษะตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์