รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑                    รายวิชา วิชาวิทยาศาสตร์ ๕                  รายวิชาพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะของโครโมโซม ความสำคัญของสารพันธุกรรม  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหาร และสายใยอาหาร วัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอน สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา  สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ  ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้าสภาวะอากาศทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและการสื่อสาร  มีทักษะด้านการอ่าน (Reading), ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา​ ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทักษะด้านความร่วมมือ  การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ​ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และการสื่อสารโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดทักษะวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม