คำอธิบายรายวิชา

 

           ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติ

ปัญญาในวัยรุ่นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ

ทางเพศวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ บริการทางการแพทย์เทคโนโลยีกับสุขภาพและมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย

ของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

 

           โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย การวิเคราะห์การแสดงบทบาทสมมุติการวางแผนและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต เกิดทักษะตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์