คำอธิบายรายวิชา

 

           ศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล

หลักการออกกำลังกาย และปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การทรงตัว การวิ่ง การกระโดด  การหยุด การหมุน ทักษะพื้นฐาน  การรับ  การส่ง  การเลี้ยง การหลอกล่อ การยิงประตู การเล่นเป็นทีมทักษะกีฬาแฮนด์บอล  กฎ กติกา การเล่นและการแข่งขัน มีความรู้และฝึกทักษะกลวิธีการรุกการป้องกันรูปแบบการเล่น ตำแหน่งบทบาทและหน้าที่ ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม การทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติ หน้าที่ตามความรับผิดชอบในการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล

ด้วยความสนุกสนาน และเห็นคุณค่าของการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเห็นความสำคัญของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี จากการออกกำลังกายด้วยกีฬาแฮนด์บอลเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัย


          โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม  การอภิปราย การวิเคราะห์การแสดงบทบาทสมมุติการวางแผนและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์