•                                            

คำอธิบายรายวิชา

 

           ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์  ระบบต่อมไร้ท่อ สารเสพติดการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพในชุมชน การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ทักษะการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม  และกีฬา กฎ กติกา มารยาท น้ำใจนักกีฬา จิตวิญญาณในการแข่งขัน  และการชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬาและการมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

 

           โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย การวิเคราะห์การแสดงบทบาทสมมุติการวางแผนและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทักษะแห่งศตวรรษที่  21  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

ตัวชี้วัด

 

            พ1.1 ม.4-6/

            พ3.1 ม.4-6/1       พ3.1 ม.4-6/2     พ3.1 ม.4-6/3     พ3.1 ม.4-6/3.1 ม.4-6/

            พ4.1 ม.4-6/6        พ4.1 ม.4-6/7

            5.1 ม.4-6/2

 

รวม   9   ตัวชี้วัด